İADE ŞARTLARI ve TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME NOTU

Withbuff sitesinden sat©¥şa sunulan tek unsur, oyun paras©¥ olup sadece Withbuff oyunlar©¥nda kullan©¥labilen oyun paras©¥d©¥r. Oyun paras©¥ elektronik bir kod olup, Kullan©¥c©¥/Tüketiciye elektronik ortamda ve an©¥nda teslim edilmektedir. Bu özelliklerinden dolay©¥ Oyun paras©¥ 4077 say©¥l©¥ Kanun ve Mesafeli Sat©¥ş Sözleşmeleri Yönetmeliği uyar©¥nca iade talebine konu edilemez.

Kullan©¥c©¥lar©¥n, bu web sitesinden sat©¥n ald©¥klar©¥ ürün ve hizmetler tüketici/kullan©¥c©¥ya an©¥nda teslim edilen mallar kapsam©¥nda olup bu tür sat©¥şlar©¥n Tüketicilerin Korunmas©¥ Hakk©¥ndaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslararas©¥ sözleşmeler kapsam©¥nda düzenlenen sat©¥ştan cayma hakk©¥ ve bu hakk©¥n kullan©¥m©¥na ilişkin hükümlere tabi değildir. Buna göre kullan©¥c©¥lar©¥n bu site üzerinden yapt©¥ğ©¥ al©¥ş verişlere konu ürün ve hizmetler kullan©¥c©¥ya teslim edilmekle tüketilmiş say©¥l©¥r ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullan©¥c©¥/tüketiciler bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Withbuff sitesinden kullan©¥c©¥/tüketiciler taraf©¥ndan al©¥nan her türlü ürün veya hizmetin an©¥nda ifa edilen edim niteliğinden olmas©¥ndan ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullan©¥m©¥ ve fayda elde edilmesinde kullan©¥c©¥/tüketici hatalar©¥ndan kaynaklanan etkilerden ve zararlardan Withbuff sorumlu değildir. Withbuff taraf©¥ndan sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukar©¥da an©¥lan vas©¥flar©¥ndan ötürü kullan©¥m©¥ndan ve başar©¥m©¥ndan doğan risklerin tümü kullan©¥c©¥ya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda an©¥nda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye an©¥nda teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakk©¥ ve kullan©¥m©¥na ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle Withbuff taraf©¥ndan hiçbir koşul alt©¥nda ücret iadesi veya değiştirme yap©¥lmamaktad©¥r. Kullan©¥c©¥lar işbu sitenin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir ve aksi yönde bir talepte bulunmamay©¥ kabul ve taahhüt ederler.

Withbuff taraf©¥ndan sunulan oyun hizmetleri kapsam©¥nda kullan©¥c©¥lar©¥n kullan©¥m ve kat©¥l©¥m koşullar©¥n ayk©¥r©¥l©¥k niteliğinde değerlendirilecek her hangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili oyunun telif haklar©¥ sahibinin de muvafakati ile kullan©¥c©¥n©¥n oyun içerisindeki hesab©¥ geçici veya kal©¥c©¥ bir süre boyunca dondurulacakt©¥r. Bu durumda kullan©¥c©¥ oyuna tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa oyuna kat©¥l©¥m amac©¥yla yapm©¥ş olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

WITHBUFF SİTESİNDEN OYUN PARASI DIŞINDA BİR ÜRÜNÜN SATIŞA SUNULMASI HALİNDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR TATBİK OLUNUR.

1. Ürünü İade Etmek İstediğimde Ne Yapmam Gerekiyor?

Siparişinizin size ulaşt©¥ğ©¥ günü takip eden 7 gün içerisinde, ürün iadesi gerçekleştirebilirsiniz. Üründen kaynaklanan herhangi bir kusurdan dolay©¥ yapacağ©¥n©¥z iadelerde ise varsa ürünün garanti belgesinde belirtilen prosedürler geçerlidir. Aşağ©¥da yer alan kriterler çerçevesinde, ürün/ürünlerin iadesini sağlayabilirsiniz.

İade edeceğiniz ürünü, faturan©¥z©¥n İade Formu bulunan nüshas©¥n©¥ doldurarak, paketi hasar görmemiş, ürünün kullan©¥lmam©¥ş hali ve tüm aksesuarlar©¥yla birlikte Creative Tower P.O Box 4022 Fujairah/UAE ile karş©¥ ödemeli olarak göndermenizi rica ederiz.

İadenizi gönderdikten sonra, gerekli olmas©¥ halinde sizden faturaya ait 12 haneli gönderi kodunuz talep edilebilir. Sorun yaşamaman©¥z ad©¥na, gönderi kodunuzu lütfen saklay©¥n©¥z.

Tek kullan©¥ml©¥k ürünler, sipariş üzerine yap©¥lan ürünler, h©¥zl©¥ bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Oyun paras©¥ bu kapsamda iade talebine konu edilemeyen ürün vasf©¥ndad©¥r

Kozmetik ve kişisel bak©¥m ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yaz©¥l©¥m ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile k©¥rtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ambalaj©¥ aç©¥lmam©¥ş, denenmemiş, bozulmam©¥ş ve kullan©¥lmam©¥ş olmalar©¥ halinde iade edilebilir.

İade bedeli, ürünlerin depoya ulaşt©¥ğ©¥ andan itibaren, iade şartlar©¥na uygunluğu kontrol edildikten sonra, kredi kart©¥n©¥za aktar©¥lmaktad©¥r. Bankan©¥za bağl©¥ olarak iadenizi kredi kart©¥n©¥zda görmeniz, birkaç gün sürebilir.

Siparişinizde kulland©¥ğ©¥n©¥z indirim kuponu varsa, iade işlemi esnas©¥nda hesab©¥n©¥za yeniden tan©¥mlanacakt©¥r. Siparişinizin yap©¥ld©¥ğ©¥ tarihte indirim kuponunda kalan kullan©¥m süresi kadar süre, yap©¥lacak iade işlemi ile yeniden başlayacakt©¥r.

İade Adresi: Creative Tower P.O Box 4022 Fujairah/UAE

2. İade Etme Süresi Kaç Gündür?

www.withbuff.com üyelerinin cayma hakk©¥ kullan©¥m©¥ mümkün olmayan oyun paras©¥ d©¥ş©¥nda varsa diğer ürünler bak©¥m©¥ndan "Sebep Göstermeden Cayma Hakk©¥" kullan©¥m süresi teslimden itibaren en fazla 7 gündür.

3. Hangi Ürünleri İade Edemiyorum?

Tek kullan©¥ml©¥k ürünler, h©¥zl©¥ bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Kozmetik ve kişisel bak©¥m ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yaz©¥l©¥m ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile k©¥rtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ancak ambalaj©¥ aç©¥lmam©¥ş, denenmemiş, bozulmam©¥ş ve kullan©¥lmam©¥ş olmalar©¥ halinde iade edilebilir. Oyun paras©¥ teslim edilmekle tüketilen bir ürün olup iade talebine konu edilemez.

4. İademi Hangi Adrese Göndereceğim?

Oyun paras©¥ ürününde iade mümkün olmad©¥ğ©¥ için bu hariç olmak üzere bu siteden edinilen varsa diğer ürünlerin iade adresi Creative Tower P.O Box 4022 Fujairah/UAE

5. İadede Kargo Masraflar©¥n©¥ Ben mi Ödeyeceğim?

İade talebiyle www.withbuff.com a gönderdiğiniz tüm ürünlerin kargo masraflar©¥ firmam©¥za aittir. Siparişiniz ile birlikte gelen faturan©¥n arka yüzünde mesafeli sat©¥ş sözleşmesi bulunan nüshas©¥ndaki iade formunu eksiksiz doldurarak Creative Tower P.O Box 4022 Fujairah/UAE ile aşağ©¥daki adrese Karş©¥ Ödemeli olarak gönderebilirsiniz.

6. İade Ettiğim Ürünün Geri Ödemesi Ne Zaman Yap©¥lacak?

Ürünün iade şartlar©¥na uygunluğu kontrol edildikten sonra www.withbuff.com taraf©¥ndan kredi kart©¥n©¥za iade işlemi gerçekleştirilir. Bankan©¥za bağl©¥ olarak, iadenizi kredi kart©¥n©¥zda görmeniz, bir kaç gün sürebilir. Bu süreç tamamen bankan©¥za bağl©¥d©¥r.

7. Elime Geçen Ürün Kusurlu Ne Yapmam Gerekiyor?

Oyun paras©¥ hariç, ürünü iade süresi içerisinde taraf©¥m©¥za göndermeniz halinde, gerekli kontroller yap©¥larak stoklarda bulunmas©¥ durumunda ürün/ürünlerin değişimi yap©¥lacakt©¥r. Ürün/ürünlerin tedarikçi firma stoklar©¥nda olmamas©¥ durumunda siparişiniz iptal edilerek para iadesi işlemi gerçekleştirilecektir. İade işlemleri detay©¥ için bkz. "Ürünü iade etmek istediğimde ne yapmam gerekiyor?"

Oyun paras©¥n©¥n oyun kullan©¥c©¥ hatas©¥ d©¥ş©¥nda kusurlu olmas©¥ için ALICI¡¯n©¥n sistemsel dönüşü yapma işlemine elverişsiz olmas©¥ gerekir. Oyun paras©¥ için böyle bir olas©¥l©¥k bulunmamakla beraber, söz konusu olmas©¥ halinde müşteri destek ekibi ile irtibata geçilerek durumun bildirilmesi ve oyun paras©¥ kodunun müşteri destek taraf©¥ndan kontrol edilmesinin sağlanmas©¥ gerekmektedir.

8. Tutar İadem Neden Taksit Taksit Yap©¥l©¥yor?

İade ve taksitlendirme uygulamas©¥ olmayan oyun paras©¥ d©¥ş©¥nda bu siteden varsa edinilen ve iade hakk©¥ kullan©¥lan ürünlerde taksitli olarak sat©¥n alm©¥ş olduğunuz ürüne ait bedelin, tamam©¥ kredi kart©¥n©¥za iade edilmekte ancak bankan©¥z taraf©¥ndan iadenin kredi kart©¥n©¥za geri ödemesi, taksitli olarak kart©¥n©¥za yans©¥t©¥lmaktad©¥r.

9. Siparişimi Nas©¥l İptal Edebilirim?

Oyun paras©¥ sat©¥şlar©¥nda sat©¥ş iptali, an©¥nda teslim uygulamas©¥ndan dolay©¥ mümkün değildir. Bu siteden edinilmesi halinde diğer ürünler için ilk olarak siparişinizi ana sayfan©¥zda yer alan Hesab©¥m sekmesinden kontrol etmelisiniz. Eğer siparişiniz 'Sipariş Haz©¥rlan©¥yor' ya da 'Kargoya Verildi' statüsünde değilse talebinizi ve sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için iptal etme sebebinizi info@withbuff.com adresine e-mail göndererek iletebilirsiniz.